Nicopods: คิลลาและปาโบล

Killa และ Pablo คือสองบอสของเกมถุงนิโคติน Killa มีชื่อเสียงในด้านรสชาติที่น่ารับประทานและมีปริมาณนิโคตินที่คงที่ ปาโบลเป็นที่รู้จักมากขึ้นในเรื่องของการหลั่งสารนิโคตินที่ออกฤทธิ์แรง

Killa และ Pablo คือสองบอสของเกมถุงนิโคติน Killa มีชื่อเสียงในด้านรสชาติที่น่ารับประทานและมีปริมาณนิโคตินที่คงที่ ปาโบลเป็นที่รู้จักมากขึ้นในเรื่องของการหลั่งสารนิโคตินที่ออกฤทธิ์แรง